Lập trình Win32 API

Giới thiệu

Đây là Tutorial cho lập trình Windows API. Tutorial này sẽ hướng dẫn bạn những kiến thức cơ bản và nâng cao cho phần lập trình trong Windows API với ngôn ngữ C. Ở đây không bao hàm phần MFC (Microsoft Foundation Classes sử dụng thư viện C++ để phát triển các ứng dụng C++ trên Windows)

Tutorial này sẽ hướng dẫn các bạn tạo và test 1 ứng dụng Win32 trên Windows OS. Các bài viết trong Tutorial này được viết và complier trên Visual C++ (Visual Studio 2008 ).

Windows API

Windows API là các hàm được sử dụng để tạo các ứng dụng Windows. Windows SDK( Software Development Kit) bao gồm header file, library (Windows API) , sample, documentation và các tool (Windows SDK đã được tích hợp trong Visual Studio ).

Base services
Security
Graphics
User Interface
Multimedia
Windows Shell
Networking
– Base services cung cấp các resource cơ bản trên Windows. Chúng bao gồm file system, devices, processes, threads, registry hoặc là xử lý error.
– Security cung cấp các function, interface, object và các programming element cho việc authentication, Cryptography, Security
– Graphics bao gồm các GDI (Graphic Device Interface),GDI+, DirectX hoặc OpenGL.
– User Interface cung cấp các function để tạo ra các window, các control.
– Multimedia cung cấp các tool để làm việc với video, sound, và các thiết bị đầu vào.

MSDN

MSDN (Microsoft Developer Network) là nơi cung cấp cho bạn các tool, môi trường phát triển ứng dụng, library. Bạn có thể truy cập theo địa chỉ sau:
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/
Các bạn có thể tham khảo các API cho phần Tutorial trên link MSDN :
http://msdn.microsoft.com/library/default.aspx

Học lập trình Win32 qua ví dụ minh họa

Ví dụ trong bài học được build trên môi trường Visual Studio 2008. Trước tiên, các bạn nên tham khảo cách tạo project Win32 trên Visual Studio 2008.

Cấu trúc chương trình trong Windows

Ứng dụng Win32 cơ bản

Menu

Popup Menu

Dialog

Button

CheckBox

Control Static

Group box và radio button

Trackbar

Progress bar

Tree view

List box

ComboBox

Treeview

Tab control

Tooltip

Burning control

GDI