CheckBox

Radio buttons dùng để chọn chỉ một cái trong nhiều lựa chọn còn checkbox thì ngược lại, nó cho phép bạn không chọn lựa cái nào hoặc chọn nhiều cái (từ một cho đến tất cả)


#include "windows.h"

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
TCHAR title[] = TEXT("Check Box");

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
  MSG  msg ;
  WNDCLASS wc = {0};
  wc.lpszClassName = TEXT( "Check Box" );
  wc.hInstance     = hInstance ;
  wc.hbrBackground = GetSysColorBrush(COLOR_3DFACE);
  wc.lpfnWndProc   = WndProc ;
  wc.hCursor       = LoadCursor(0, IDC_ARROW);

  RegisterClass(&wc);
  CreateWindow( wc.lpszClassName, title, WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, 150, 150, 230, 150, 0, 0, hInstance, 0);
  while( GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
  return (int) msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
  switch(msg)
  {
  case WM_CREATE:
  {
    CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Show Title"), WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_CHECKBOX, 20, 20, 185, 35, hwnd, (HMENU) 1, ((LPCREATESTRUCT)lParam)->hInstance, NULL);
    CheckDlgButton(hwnd, 1, BST_CHECKED);
    break;
  }
  case WM_COMMAND:
  {
    BOOL checked = IsDlgButtonChecked(hwnd, 1);
    if (checked)
    {
      CheckDlgButton(hwnd, 1, BST_UNCHECKED);
      SetWindowText(hwnd, TEXT(""));
    }
    else
    {
      CheckDlgButton(hwnd, 1, BST_CHECKED);
      SetWindowText(hwnd, title);
    }
    break;
  }
  case WM_DESTROY:
  {
    PostQuitMessage(0);
    break;
  }
  }
  return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
}

Giải thích:
Trong bài viết này, tilte của ứng dụng sẽ được ẩn hoặc hiện phụ thuộc vào trạng thái của checkbox.

CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Show Title"), WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_CHECKBOX, 20, 20, 185, 35, hwnd, (HMENU) 1, ((LPCREATESTRUCT)lParam)->hInstance, NULL);

Để tạo checkbox ta sử dụng hàm CreateWindow() để tạo button loại checkbox. Ta chọn hằng số BS_CHECKBOX.

CheckDlgButton(hwnd, 1, BST_CHECKED);

Hàm CheckDlgButton() khởi tạo trạng thái ban đầu của checkbox. Hằng số BST_CHECKED chỉ ra checkbox đã được check.

Kết quả:

Check Box

Be the first to comment

Leave a Reply