Lập trình MFC

Giới thiệu MFC

Thư viện MFC (Microsoft Foundation Class) cung cấp wrapper-class C++ của Win32 và COM API. MFC có thể tạo GUI application từ đơn giản đến phức tạp bao gồm multi-screen (MDI), nhiều control. MFC giúp developer rút ngắn thời gian phát triển application vì MFC đã tạo ra các interface, developer chỉ cần add thêm code xử lí.
Nếu các bạn đã học lập trình Win32 API thì bạn sẽ thấy việc tạo control (button, checkbox, radio-button,…) rất đơn giản. Ngoài ra, MFC giúp developer dễ dàng tiếp cận với các công nghệ như: Active technology, OLE, network programming, kết nối database thông qua Data Access Objects (DAO) and Open Database Connectivity (ODBC) và network programming thông qua Socket.

Học lập trình MFC qua ví dụ đơn giản

Ví dụ trong bài học được build trên môi trường Visual Studio 2015.

Cấu trúc chương trình MFC trên Windows
MFC Dialog-Based windows
MFC – Menu
MFC – Pop-up menu
MFC – Button
MFC – Checkbox
MFC – Static text
MFC – Groupbox and Radio button
MFC – Slider control
MFC – Progress control