Bài tập lập trình Java

Dưới đây, tôi xin giới thiệu đến các bạn 1000 bài tập lập trình Java + có đáp án.

Phần I: Bài tập C cơ bản

Tính tổng 2 số nguyên

Kiểm tra số nhập vào là chẵn hay lẻ

 

In ra màn hình dãy số Fibonacci

Viết phương thức tính số Fibonacci thứ N

Giải bài toán tháp Hà nội bằng đệ qui và phương pháp lặp