Bài tập lập trình Java

Dưới đây, tôi xin giới thiệu đến các bạn 1000 bài tập lập trình Java + có đáp án.

Phần I: Bài tập Java cơ bản

Tính tổng 2 số nguyên

Kiểm tra số nhập vào là chẵn hay lẻ

Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + 4 +…+ n

Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 +…+ n^2

Tính tổng S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/n

Tính tổng S(n) = 1/2 + 1/4 +…+ 1/2n

Tính tổng S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 +…+ 1/(2n+1)

Tính tổng S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) +…+ 1/(n*(n+1))

Tính tổng S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 +…+ n/(n+1)

Tính tổng S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 +…+ (2n + 1)/(2n + 2)

Tính n! = 1.2.3…n

Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 +…+ 1.2.3…n

Tính tổng S(n) = x + x^2 + x^3 +…+ x^n

Tính tổng S(n) = x^2 + x^4 +…+ x^2n

Tính tổng S(n) = x + x^3 +…+ x^(2n+1)

Tính tổng S(n) = 1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) +…+ 1/(1+2+…+n)

Tính tổng S(n) = x + x^2/(1+2) + x^3/(1+2+3) +…+ x^n/(1+2+3+…+n)

Tính tổng S(n) = x + x^2/2! +…+ x^n/n!

Tính tổng S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! +…+ x^2n/(2n)!

Tính tổng S(n) = x + x^3/3! + x^5/5! +…+ x^(2n+1/(2n+1)!

In ra hình sao tam giác

In hình chữ nhật sao

In ra màn hình dãy số Fibonacci

Viết phương thức tính số Fibonacci thứ N

Giải bài toán tháp Hà nội bằng đệ qui và phương pháp lặp

Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n

Tính tổng tất các ước số của số nguyên n

Tính tích các ước số của số nguyên dương

Đếm số lượng các ước số của số nguyên dương

Liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương

Liệt kê các ước số chẵn của số nguyên dương

Tính tổng các ước số chẵn của số nguyên dương n

Tính tích của ước số lẻ của số nguyên dương n

Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương

Kiểm tra số nguyên dương là hoàn hảo hay không?

Kiểm tra số nguyên dương là số nguyên tố hay không?

Kiểm tra số nguyên dương là số chính phương?

Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n

Tính tổng các chữ số của số nguyên dương n

Tính tích các chữ số của số nguyên dương n

Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương

Tìm chữ số đảo ngược của số nguyên n

Kiểm tra số nguyên dương có toàn chữ số chẵn không?

Kiểm tra số nguyên dương có phải số đối xứng hay không?

Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải không?

Giải phương trình bậc 2

Kiểm tra 1 tháng có bao nhiêu ngày

Phần II: Mảng 1 chiều

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của mảng số nguyên

Viết hàm tìm giá trị dương đầu tiên trong mảng 1 chiều số thực

Viết hàm tìm số chẵn cuối cùng trong mảng 1 chiều số nguyên

Viết hàm tìm vị trí của giá trị nhỏ nhất đầu tiên trong mảng số nguyên

Tìm vị trí của phần tử chẵn đầu tiên trong mảng số nguyên

Tìm giá trị dương nhỏ nhất trong mảng số nguyên

Tìm vị trí phần tử dương nhỏ nhất trong mảng số nguyên

Tìm giá trị âm đầu tiên trong mảng số nguyên

Tìm giá trị trong mảng số thực “xa giá trị x nhất”

Tìm vị trí trong mảng mà giá trị tại đó gần x nhất

 

 Liệt kê các phần tử trong mảng 1 chiều số nguyên thỏa mãn thuộc đoạn [x, y]

Liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là số chính phương trong mảng 1 chiều số nguyên