Tìm giá trị âm đầu tiên trong mảng số nguyên

Yêu cầu
– Nhập vào mảng 1 chiều số nguyên
– Viết hàm tìm giá trị âm đầu tiên trong mảng số nguyên. Nếu mảng không có số âm, trả về -1

Giải thuật
– Dùng vòng lặp for() và câu lệnh if() để kiểm tra.

Code

package net.vncoding;

public class JavaCore {
	
  static int arr[] = {1, -3, -9, 7, 8, 16, -23, 2, 100};
	
  public static void main(String[] args) {

    int res = find_first_negative(arr);
    if(res == 1)
      System.out.println("There is no negative element");
    else
      System.out.println("First negative of array is " + res);
  }
  
  public static int find_first_negative(int arr[]) {
  	int min = 1;
  	int i;
  	for(i = 0; i < arr.length; i++) {
  	  if(min > arr[i] && arr[i] < 0 ) {
  		min = arr[i];
  		break;
  		}
  	}
  	return min;
  }
}

Kết quả

Java - Tìm giá trị âm đầu tiên trong mảng số nguyên
Java – Tìm giá trị âm đầu tiên trong mảng số nguyên

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*