Ngôn ngữ lập trình C/C++

Lịch sử và sự phát triển của ngôn ngữ C
Ngôn ngữ lập trình C ra đời năm 1972 do Dennis Ritchie khởi xướng. Ngôn ngữ C ban đầu được dùng trong HĐH Unix.
Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng.

Các ứng dụng của ngôn ngữ C
Ta có thể chia ứng dụng viết bằng C/C++ thành những loại sau:

Console application : Ứng dụng console được viết với các console function, các console function hỗ trợ các loại kí tự dùng trong màn hình console (màn hình Dos). Thư viện trong Visual C++ sẽ hỗ trợ các hàm (function) xuất nhập (I/O) như : printf(), scanf() ,.. Ứng dụng console không có giao diện đồ họa. Nó được complier thành ứng dụng .exe và có thể chạy stand-alone.

Windows application : Hay còn gọi là ứng dụng Win32. Một chương trình Win32 là file .exe được viết bằng C/C++, sử dụng các API để tạo giao diện. Bạn không thể thêm MFC,ATL support cho ứng dụng Win32.

DLL : là viết tắt của dynamic-link library. DLL là file binary, được viết bằng C/C++. Chúng sẽ gọi các Win32 API và sẽ hoạt động như thư viện chia sẻ (shared-library of function) và có thể được sử dụng bởi nhiều ứng dụng tại cùng 1 thời điểm.
Bạn không thể thêm MFC,ATL support cho ứng dụng DLL.

Static library: là file chứa các object, các function và data sẽ link vào chương trình khi bạn build. Static library sẽ hữu ích khi chương trình của bạn chủ yếu gọi các hàm API hơn là việc gọi các MFC class. Bạn cũng có thể kết nối static library với MFC-based program hoặc non-MFC program.

Và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C qua các bài viết dưới đây.

Nhập môn lập trình C

Biến

Các phép toán trong ngôn ngữ C

Hàm

Lệnh if/else

Lệnh switch-case

Vòng lặp for

Lệnh while / do while()

Lệnh break

Mảng

Chuỗi kí tự

Con trỏ

struct

union

Bit Field

Tiền xử lí

Tiếp theo là ngôn ngữ C++

Lớp và đối tượng

Kế thừa C++

Chồng hàm và chồng toán tử C++