Trắc nghiệm lập trình C/C++

Để giúp các bạn nắm vững hơn kiến thức ngôn ngữ C/C++, mình đã tổng hợp bộ đề thi trắc nghiệm vừa giúp các bạn sinh viên nắm vững kiến thức, và giúp các bạn đang chuẩn bị xin việc liên quan tới C/C++.

Bộ đề được sưu tập và biên soạn dựa trên quá trình học tập và kinh nghiệm thực tế. Mình đã chủ định biên soạn các câu hỏi bằng tiếng anh, vì đa số các đề thi trắc nghiệm lập trình vào các công ty phần mềm bằng tiếng anh.

Mỗi câu hỏi trắc nghiệm đều được mình giải thích chi tiết. Nếu các bạn có gì thắc mắc, feedback cho mình nhé.!!!

Khái niệm cơ bản ngôn ngữ lập trình C

Biến, toán tử và biểu thức toán học

Vòng lặp for, do while

If/else, switch case, goto

Con trỏ, mảng, string

Struct, Union, Enum

Macro

OOP C++