Thư viện hàm ngôn ngữ C

Để học tốt ngôn ngữ lập trình C, ngoài việc bạn cần làm rất nhiều bài tập lập trình C, các bạn còn phải biết sử dụng các hàm build-in-function. Biết nhiều hàm sẽ giúp các bạn rút ngắn thời gian giải quyết vấn đề đặt ra.

Trong bài viết này, mình xin tổng hợp các hàm ngôn ngữ C hay sử dụng. Hy vọng rằng sẽ giúp ích cho các bạn!

<assert.h>

Hàm assert() đánh giá biểu thức đầu vào

 

<ctype.h>

Hàm isalnum() kiểm tra kí tự là alphanumeric

Hàm isalpha() kiểm tra kí tự là chữ

Hàm iscntrl( ) kiểm tra kí tự là kí tự điều khiển

Hàm isdigit() kiểm tra kí tự là kiểu số

Hàm isgraph() kiểm tra kí tự in được

Hàm islower() kiểm tra kí tự là chữ in thường

Hàm isupper() kiểm tra kí tự là chữ in hoa

Hàm isprint kiểm tra kí tự in được

Hàm ispunct kiểm tra kí tự in được (trừ số và chữ)

Hàm isspace kiểm tra kí tự trắng

Hàm isxdigit kiểm tra kí tự là chữ số hexa

Hàm tolower convert in hoa thành in thường

Hàm toupper convert in thường thành in hoa

 

<math.h>

Hàm exp tính e mũ x

Hàm log tính logarit

Hàm pow tính x mũ y

Hàm sqrt tính căn bậc 2

Hàm ceil làm tròn số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng X

Hàm floor làm tròn số nguyên lớn nhất & nhỏ hơn X

Hàm fabs tính trị tuyệt đối của kiểu double

Hàm ldexp trả về giá trị X nhân với 2 mũ Y

Hàm frexp convert số dấu phẩy động về dạng mũ

Hàm modf tách phần nguyên và phần thập phân

Hàm fmod tính số dư của phép chia x/y

Hàm sin, cos, tan

Hàm acsin, accos, actan

Hàm atan2 tính arctan của x/y

Hàm tính hypebol sinx, cosx, tanx

 

<stdio.h>

Hàm printf xuất dữ liệu ra màn hình

Hàm putchar in kí tự ra màn hình

Hàm puts in 1 chuỗi kí tự ra màn hình

Hàm scanf đọc dữ liệu từ bàn phím

Hàm sscanf đọc dữ liệu theo định dạng

Hàm getchar đọc kí tự đầu vào

Hàm gets đọc string từ bàn phím

Hàm fflush làm sạch bộ đệm

Hàm fopen mở file

Hàm fclose để close file

Hàm fprintf ghi nội dung theo định dạng vào file text

Hàm fscanf đọc dữ liệu có định dạng từ file

Hàm fputc ghi kí tự xuống file

Hàm fgetc đọc 1 kí tự từ file

Hàm fputs ghi 1 chuỗi kí tự xuống file

Hàm fgets đọc chuỗi kí tự từ file

Hàm fwrite ghi nội dung xuống file binary

Hàm fread đọc dữ liệu từ file binary

Hàm fseek di chuyển con trỏ file tới vị trí bất kì

Hàm ftell trả về vị trí con trỏ file

Hàm rewind di chuyển con trỏ file về đầu file

Hàm fsetpos di chuyển con trỏ file về vị trí mong muốn

Hàm fgetpos lấy vị trí con trỏ file hiện tại

Hàm feof kiểm tra con trỏ file ở cuối file

 <stdlib.h>

Hàm abs tính giá trị tuyệt đối

Hàm div lấy thương và số dư của phép chia

Hàm atoi convert string thành số nguyên

Hàm atof convert string thành số thập phân

Hàm strtod tách số từ string

Hàm strtoul tách số từ string dựa vào cơ số

Hàm malloc cấp phát bộ nhớ động

Hàm realloc thay đổi kíc thước của vùng nhớ đã cấp phát

Hàm calloc cấp phát và khởi tạo cho vùn nhớ

Hàm free giải phòng vùng nhớ đã cấp phát

Hàm abort kết thúc chương trình đang chạy

Hàm exit kết thúc chương trình đang chạy

Hàm rand trả về số nguyên ngâu nhiên

 

 <string.h>

Hàm strcpy copy chuỗi nguồn sang chuỗi đích

Hàm strncpy copy n byte từ chuỗi nguồn sang chuỗi đích

Hàm strcat nối 2 chuỗi

Hàm strncat nối n byte chuỗi nguồn vào chuỗi đích

Hàm strcmp so sánh 2 chuỗi

Hàm strncmp so sánh 2 chuỗi con

Hàm strchr tìm kiếm kí tự trong chuỗi

Hàm strrchr tìm kiếm kí tự c trong chuỗi

Hàm strspn tìm hiếm bộ kí tự trong chuỗi

Hàm strpbrk trả về con trỏ tới vị trí xuất hiện đầu tiên của 1 trong các kí tự

Hàm strstr tìm kiếm chuỗi con

Hàm strlen tính độ dài của chuỗi

Hàm strtok tìm chuỗi con dựa vào bộ kí tự

Hàm strxfrm copy n kí tự chuỗi nguồn vào chuỗi đích

Hàm memcpy copy n byte vùng nhớ nguồn vào vùng nhớ đích

Hàm memmove copy n byte từ nguồn vào đích

Hàm memcmp so sánh n byte của 2 vùng nhớ

Hàm memchr tìm kiếm kí tự c trong giới hạn n byte kí tự

Hàm memset gán giá trị c cho n byte đầu tiên của vùng nhớ

<time.h>

Hàm clock tính thời gian thực hiện chương trình

Hàm time trả về số giây tính từ 1/1/1970 đến thời điểm gọi hàm time

Hàm localtime convert timer thành thời gian

Hàm asctime convert struct tm thành định dạng hh:mm:ss

Hàm ctime convert timer thành thời gian định dạng hh:mm:ss

Hàm gmtime convert timer thành thời gian UTC

Hàm mktime convert thời gian định dạng tm sang định dạng time_t

Hàm difftime trả về khoảng thời gian giữa 2 mốc thời gian

Hàm strftime trả về số kí tự được đặt trong vùng nhớ