Hàm strncmp so sánh 2 chuỗi con của 2 chuỗi

int strncmp(const char *string1, const char *string2, size_t count);

Parameter:

String1, string2: 2 chuỗi đầu vào để so sánh.

count: số byte cần so sánh.

Remark:

Hàm strncmp( ) so sánh 2 chuỗi con của 2 chuỗi string1 và string2. Giá trị trả về của hàm phụ thuộc vào các kí tự cần so sánh

 • Giá trị trả về > 0: chuỗi con 1 “lớn hơn” chuỗi con 2
 • Giá trị trả về = 0: 2 chuỗi con có nội dung giống nhau
 • Giá trị trả về < 0: chuỗi con 1 “nhỏ hơn” chuỗi con 2

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void main( void )
{
  char s1[] = "vncoding.net";
  char s2[] = "vncoding";
  int res;
  res = strncmp(s1, s2, 8);
  if(res < 0)
    printf("\n'%.8s' < '%.8s'", s1, s2);
  else if(res == 0)
    printf("\n'%.8s' == '%.8s'", s1, s2);
  else
    printf("\n'%.8s' > '%.8s'", s1, s2);
  getch();
}

Kết quả:

Hàm strncmp so sánh 2 chuỗi con
Hàm strncmp so sánh 2 chuỗi con

Be the first to comment

Leave a Reply