Hàm sprintf()

March 27, 2016 VietVH 0

int sprintf(char *buffer, const char *format [,argument] …); buff: vùng nhớ lưu trữ chuỗi output. argument: biến tùy chọn %d hoặc %i : in ra […]

struct tm

November 15, 2015 VietVH 0

struct tm struct gồm các thành phần trên lịch hệ thống bao gồm: tm_sec : giây (0 – 59) tm_min : phút (0 – 59) […]

1 2 3 10