Hàm time trả về số giây từ thời điểm 1/1/1970 đến thời điểm gọi hàm time

time_t time(time_t *timer);

Parameter:

time_t: con trỏ trỏ tới vùng nhớ lưu trữ thời gian.

Remark:

  • Hàm time( ) trả về số giây từ thời điểm 1/1/1970 đến thời điểm gọi hàm time( ).
  • Hàm trả về -1 nếu lỗi xuất hiện

Ví dụ: xem hàm asctime.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*