Con trỏ void

November 23, 2015 VietVH 3

Giả sử khi ta cần sử dụng 3 biến con trỏ kiểu: int, float, char, thì ta cần phải khai báo 3 con trỏ kiểu […]

1 2 3 16