Tạo project static lib trên Visual C++

Tạo project static lib

1. Chọn FileNewProject

2. Chọn Win32 Project

Tạo Static lib trên Visual C++
Tạo Static lib trên Visual C++

3. Chọn Static library và bỏ chọn Precomplied header

Tạo Static lib trên visual C++
Tạo Static lib trên visual C++

 

4. Tạo file LibTest.cppLibTest.h

LibTest.cpp

#include "LibTest.h"

float sum(float a, float b)
{
  return (a + b);
}

float sub(float a, float b)
{
  return (a - b);
}

 

LibTest.h

#ifndef LIB_TEST_H
#define LIB_TEST_H

float sum(float, float);
float sub(float, float);

#endif

5. Build lib project với mode Debug hoặc Release. Output là LibTest.lib file.

Build Static lib ở mode Debug hoặc Release
Build Static lib ở mode Debug hoặc Release

 

Sử dụng static lib vào project khác

1. Tạo console project “consol_app” trên Visual C++

#include "LibTest.h"
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  float a = 10.9, b = 20.7;
  float res;
  res = sum(a, b);
  printf("%f + %f = %f\n", a, b, res);
  res = sub(a, b);
  printf("%f - %f = %f\n", a, b, res);
  getch();
}

2. Add LibTest.lib vào project
Khi add thêm 1 lib static vào project, chúng ta cần file .lib và file header khai báo các hàm trong lib.
2.1 Copy file LibTest.h và LibTest.lib vào thư mục project “consol_app“.

Copy file LibTest.lib và LibTest.h
Copy file LibTest.lib và LibTest.h

 

2.2 Khai báo lệnh #include “LibTest.h”

Khai báo lệnh #include
Khai báo lệnh #include “LibTest.h”

 

2.3 Add đường dẫn của file LibTest.lib vào mục Additional Dependencies
(nếu LibTest.lib và LibTest.h đặt ở thư mục khác thư mục project “consol_app” thì chúng ta phải khai báo đường dẫn đầy đủ”

Add đường dẫn của file LibTest.lib vào mục Additional Dependencies
Add đường dẫn của file LibTest.lib vào mục Additional Dependencies

 

3. Build and run “consol_app

Kết quả sử dụng libTest.lib
Kết quả sử dụng libTest.lib

 

Chú ý:
LibTest.lib” và “consol_app” phải được setting giống nhau:
– Mode build (Debug hoặc Release)
– Character Set (Use Unicode Character Set hoặc Use Multi-Byte Character Set)

Be the first to comment

Leave a Reply