Hàm calloc cấp phát bộ nhớ cho mảng với các phần tử của mảng được khởi tạo bằng 0

void *calloc(size_t num, size_t size);

Parameter:

num: số phần tử

size: kích thước (byte) của mỗi phần tử

Remark:

Hàm calloc( ) cấp phát bộ nhớ cho mảng với các phần tử của mảng được khởi tạo bằng 0.

 • Hàm trả về con trỏ trỏ tới vùng nhớ được cấp phát.
 • Hàm trả về NULL nếu lỗi xảy ra.

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"

void main( void )
{
  long *buffer;

  buffer = (long *)calloc( 40, sizeof( long ) );
  if( buffer != NULL )
    printf( "Allocated 40 long integers\n" );
  else
    printf( "Can't allocate memory\n" );
  free( buffer );

  getch();
}

Kết quả:

Hàm calloc( ) cấp phát bộ nhớ cho mảng với các phần tử của mảng được khởi tạo bằng 0.
Hàm calloc( ) cấp phát bộ nhớ cho mảng với các phần tử của mảng được khởi tạo bằng 0.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*