Hàm fclose để close file

int fclose(FILE *stream);

Parameter:

stream: con trỏ FILE

Remark:

  • Hàm fclose( ) dùng để đóng file sau khi hoàn thành các thao tác đọc/ghi.
  • Hàm fclose( ) trả về 0 nếu đóng file thành công. Và trả về EOF nếu đóng file xảy ra lỗi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*