Hàm putchar in kí tự ra màn hình

int putchar(int c);

Paramter:

c : mã ASCII của kí tự muốn ghi ra màn hình

Remark:

Hàm trả về kí tự được ghi thành công. Nếu gặp lỗi hàm sẽ trả về mã EOF

Ví dụ:

#include "conio.h"
#include <stdio.h>

void main( void )
{
    putchar(65);
    putchar('a');

    getch();
}

Kết quả:

Hàm putchar

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*