Hàm strtok tìm chuỗi con dựa vào bộ kí tự

char *strtok(char *strToken, const char *strDelimit);

Parameter:

strToken: chuỗi đầu vào

strDelimit: bộ kí tự cần tìm kiếm

Remark:

Hàm strtok( ) tìm chuỗi con trong chuỗi strToken dựa vào bộ kí tự strDelimit. Dựa vào bộ kí tự strDelimit, chuỗi strToken sẽ được tách thành những chuỗi con.

 • Hàm sẽ trả về con trỏ tới chuỗi con được tìm thấy trong strToken.
 • Hàm trả về NULL nếu không tìm thấy.
 • Khi phát hiện thấy kí tự (nằm trong bộ kí tự strDelimit) trong strToken, kí tự này sẽ được thay thế bởi kí tự NULL. Kết quả chuỗi strToken bị thay đổi

Trong lần gọi hàm strtok( ) đầu tiên, hàm sẽ trả về chuỗi con đầu tiên nếu gặp kí tự trong bộ kí tự strDelimit. Muốn lấy các chuỗi con còn lại của strToken, ta gọi hàm strtok( ) với tham số strToken = NULL.

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void main( void )
{
  char s[] = "My name is,, \nVuHongViet";
  char sep[] = " ,\t\n";
  char *token;
  printf( "Tokens:\n" );

  token = strtok(s, sep);
  while( token != NULL )
  {
    // While there are tokens in "string"
    printf( "%s\n", token );

    // Get next token: 
    token = strtok( NULL, sep);
  }
  getch();
}

Kết quả:

Hàm strtok tìm chuỗi con dựa vào bộ kí tự
Hàm strtok tìm chuỗi con dựa vào bộ kí tự

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*