Hàm memchr tìm kiếm kí tự c trong giới hạn n byte kí tự

void *memchr(const void *buf, int c, size_t count);

Parameter:

buf: con trỏ tới vùng dữ liệu

c: kí tự cần tìm kiếm

count: số byte kí tự cần tìm kiếm.

Remark:

Hàm memchr( ) tìm kiếm kí tự c trong giới hạn count byte kí tự.

 • Hàm sẽ trả về vị trí đầu tiên mà kí tự c xuất hiện.
 • Nếu không tìm thấy, hàm sẽ trả về NULL

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void main( void )
{
  char str[] = "vncoding forum";
  int c = 'o';
  char *des;
  des = (char*)memchr(str, c, 3);
  if(des == NULL)
    printf("\nNot found");
  else
    printf("\n%c occur at %d", c, des - str + 1);

  des = (char*)memchr(str, c, 10);
  if(des == NULL)
    printf("\nNot found");
  else
    printf("\n'%c' occurs at %d", c, des - str + 1);

  getch();
}

Kết quả:

Hàm memchr tìm kiếm kí tự c trong giới hạn n byte kí tự.
Hàm memchr tìm kiếm kí tự c trong giới hạn n byte kí tự.

Be the first to comment

Leave a Reply