Hàm isalpha() kiểm tra kí tự là chữ

int isalpha(int c);

Parameter:

c : tham số đầu vào kiểu int

Remark:

Hàm isalpha( ) sẽ kiểm tra tham số c. Nếu c là chữ cái (nằm trong dải A – Z, a – z), thì hàm sẽ trả về giá trị khác 0. Còn nếu c là không phải là chữ cái, hàm sẽ trả về giá trị 0.

Ví dụ:  kiểm tra c1 = 48 (số 0 trong bảng mã ASCII), c2 = 97 (kí tự ‘a’).

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "ctype.h"

void main()
{
  int c1 = 48; // digit 0
  int c2 = 97; // character 'a'
  if(isalpha(c1))
    printf("\nc1 is alphabet");
  else
    printf("\nc1 is NOT alphabet");

  if(isalpha(c2))
    printf("\nc2 is alphabet");
  else
    printf("\nc2 is NOT alphabet");
  getch();
}

Kết quả:

Hàm isalpha() kiểm tra kí tự là alphabet

Be the first to comment

Leave a Reply