Hàm fwrite ghi nội dung xuống file binary

size_t fwrite( const void *buffer, size_t size, size_t count, FILE *stream );

Parameter:

buffer: con trỏ trỏ tới data cần ghi xuống file.

size: kích thước data cần ghi xuống file (tính theo byte)

count: số lượng data được ghi xuống file.

Remark:

Hàm fwrite() ghi data xuống file. Hàm fwrite( ) khác với hàm fprintf( ) ở chỗ: hàm fwrite( ) có thể ghi cả struct, object,.. xuống file theo kiểu binary. Còn hàm fprintf( ) chỉ có thể ghi data có định dạng xuống file (dạng text)

  • Hàm fwrite( ) trả về số lượng data được ghi xuống, nếu ghi thành công.
  • Nếu xảy ra lỗi, hàm sẽ trả về số nguyên nhỏ hơn số lượng data được ghi.

Ví dụ: xem ví dụ hàm fread.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*