Hàm fread đọc dữ liệu từ file binary

size_t fread( void *buffer, size_t size, size_t count, FILE *stream);

Parameter:

buffer: con trỏ trỏ tới data cần ghi xuống file.

size: kích thước data ghi xuống file (tính theo byte)

count: số lượng data được ghi xuống file.

stream: con trỏ file

Remark:

Hàm fread( ) đọc dữ liệu từ file. Hàm fread( ) khác với hàm fscanf( ) ở chỗ có thể đọc cả struct, object,…(đọc cả khối dữ liệu chỉ cần biết kích thước và cấu trúc).

 • Hàm fread( ) trả về số lượng data được đọc (không phải là số byte) nếu thành công.
 • Nếu xảy ra lỗi hoặc gặp cuối file, hàm fread( ) sẽ trả về số nguyên nhỏ hơn số lượng data được ghi.

Chú ý: Khi ghi xuống file bằng hàm fwrite( ) thì khi đọc, chúng ta sử dụng hàm fread( ).

Ví dụ: Ghi xuống file struct dd/mm/yyyy bằng hàm fwrite( ). Sau đó dùng hàm fread( ) để đọc dữ liệu từ file và hiển thị lên màn hình console

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

struct Date
{
 int d;
 int m;
 int y;
};

Date m_date = {16, 9, 1989};

void main()
{
  FILE *fp = NULL;
  int n_byte;
  Date date;

  //openning file to writting
  fp = fopen("D:\\data.dat","w");
  if(fp == NULL)
    printf("\nError in openning file");
  else
  {
    //ghi struct date xuong file data.dat
    if(fwrite(&m_date, sizeof(Date), 1, fp) != 1)
    printf("Error in writting");
    fclose(fp);
  }

  //openning file to read
  fp = fopen("D:\\data.dat","r");

  if(fp == NULL)
    printf("\nError in openning file");
  else
  {
    if(fread(&date, sizeof(Date), 1, fp) != 1)
    printf("\nError in reading ");
    else
    {
      printf("\ndd/mm/yyyy = %.2d/%.2d/%.4d", date.d, date.m, date.y);
    }
    fclose(fp);
  }
  getch();
}

Kết quả:

Hàm fread đọc dữ liệu từ file binary

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*