Hàm strtoul tách số từ string dựa vào cơ số

unsigned long strtoul( const char *nptr, char **endptr, int base );

Parameter:

nptr: chuỗi kí tự đầu vào cần convert

endptr: con trỏ trỏ tới kí tự không thể convert được.

base: cơ số (  2: binary, 8: octal, 10: decimal)

Remark:

Hàm strtoul( ) trả về giá trị được convert từ string.

 • Hàm trả về 0 nếu nptr = NULL
 • Trong trường hợp overflow xảy ra, hàm strtoul( ) trả về ULONG_MAX và errno được set bằng  

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"

void main( void )
{
  char *string, *stopstring;
  unsigned long ul;
  int base;

  string = "10110134932";
  printf( "string = %s\n", string );
  for( base = 2; base <= 8; base *= 2 )
  {
    /* Convert the string: */
    ul = strtoul( string, &stopstring, base );
    printf( " strtol = %ld (base %d)\n", ul, base );
    printf( " Stopped scan at: %s\n", stopstring );
  }
  getch();
}

Kết quả:

Hàm strtoul tách số từ string dựa vào cơ số
Hàm strtoul tách số từ string dựa vào cơ số

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*