Hàm strrchr tìm kiếm kí tự c trong chuỗi

char *strrchr(const char *str, int c);

Parameter:

str: chuỗi đầu vào

c: kí tự cần tìm

Remark:

Hàm strrchr( ) tìm kiếm kí tự c trong chuỗi str.

 • Hàm sẽ trả về con trỏ trỏ tới vị trí xuất hiện cuối cùng kí tự c trong chuỗi str.
 • Hàm trả về NULL nếu không tìm thấy.

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void main( void )
{
  char s1[] = "name = vuhongviet";
  char *s;
  s = strrchr(s1, 'v');
  if(s == NULL)
    printf("\nDo not find 'v' in %s", s1);
  else
    printf("%s", s);

  getch();
}

Kết quả:

Hàm strrchr tìm kiếm kí tự c trong chuỗi str
Hàm strrchr tìm kiếm kí tự c trong chuỗi str

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*