Hàm fflush làm sạch bộ đệm

int fflush( FILE *stream );

Parameter:

stream: con trỏ file

Remark:

 • Hàm fflush( ) “làm sạch” stream( stdin: đầu vào, stdout: đầu vào).
 • Hàm fflush( ) trả về 0, nếu stream được “làm sạch” thành công. Và trả về EOF nếu lỗi xuất hiện.

Ví dụ:

#include "conio.h"
#include <stdio.h>

void main( void )
{
  int integer;
  char string[81];

  // Read each word as a string.
  printf( "Enter a sentence of four words with scanf: " );
  for( integer = 0; integer < 4; integer++ )
  {
    scanf( "%s", string, sizeof(string) ); 
    printf( "%s\n", string );
  }

  // You must flush the input buffer before using gets. 
  // fflush on input stream is an extension to the C standard 
  fflush( stdin );
  printf( "Enter the same sentence with gets: " );
  gets(string);
  printf( "%s\n", string );
  getch();
}

Kết quả:

Hàm fflush xóa bộ đệm

Be the first to comment

Leave a Reply