Kiểm tra 1 tháng có bao nhiêu ngày

Yêu cầu
– Nhập vào tháng, năm
– Kiểm tra 1 tháng có bao nhiêu ngày

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để kiểm tra tính hợp hệ của tháng và năm nhập vào.
– Số ngày trong tháng 2 của năm nhuận khác với năm thường. Do đó, cần viết phương thức kiểm tra năm nhuận.

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {
	
  static int month_table[]   = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
  static int leap_month_table[] = {31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};

  public static void main(String[] args) {
    
  	int month, year;
  	int day;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    do {
    	System.out.print("month = ");
      month = sc.nextInt();
    }while(month > 12 || month < 1);
    
    do {
      System.out.print("year = ");
      year = sc.nextInt();
    }while(year < 1000 || year > 10000);
    
    
    day = day_of_month(month, year);
    System.out.println("The number of " + month + "/" + year + " is: " + day);
    
    sc.close();
  }
  
  public static boolean is_leap_year(int year) {
  	if((year%400 == 0) || (year%4 == 0 && year%100 != 0)) {
  	  return true;
  	}
  	else {
  	  return false;
  	}
  }
  
  public static int day_of_month(int month, int year) {
  	if(is_leap_year(year)) {
  	  return leap_month_table[month-1];
  	}
  	else {
  	  return month_table[month-1];
  	}
  }
}

Kết quả

Java - Số ngày trong tháng
Java – Số ngày trong tháng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*