Viết hàm tìm vị trí của phần tử chẵn đầu tiên trong mảng số nguyên

Yêu cầu
– Nhập vào mảng 1 chiều số nguyên
– Viết hàm tìm vị trí của phần tử chẵn đầu tiên trong mảng số nguyên. Nếu không tìm thấy số chẵn, trả về -1.

Giải thuật
– Dùng vòng lặp for() và câu lệnh if() để kiểm tra.

Code

package net.vncoding;

public class JavaCore {
	
  static int arr[] = {-1, -3, -9, 7, 8, 16, 23};
	
  public static void main(String[] args) {

    int pos = find_pos_of_first_even(arr);
    System.out.println("Position of first even value in array is " + (pos+1));
  }
  
  public static int find_pos_of_first_even(int arr[]) {
  	int pos = -1;
  	int i;
  	for(i = 0; i < arr.length; i++) {
  	  if(arr[i]%2 == 0) {
  		pos = i;
  		break;
  	  }
  	}
  	return pos;
  }
}

Kết quả

Java - Tìm vị trí của phần tử chẵn đầu tiên trong mảng số nguyên
Java – Tìm vị trí của phần tử chẵn đầu tiên trong mảng số nguyên

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*