Tính tổng S(n) = 1/2 + 1/4 +…+ 1/2n

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Sau đó, tính tổng S(n) = 1/2 + 1/4 +…+ 1/2n

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0
– Dùng vòng lặp for để tính tổng S(n).

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;


public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    float sum = 0;
    int n;
    Scanner sc;
    do {
    	System.out.println("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0);
    
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
    	sum += 1.0/(2*i);
    }
    
    System.out.println("Sum = " + sum);
    sc.close();
  }
}

Kết quả

Java - S(n) = 1/2 + 1/4 +...+ 1/2n
Java – S(n) = 1/2 + 1/4 +…+ 1/2n

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*