Kiểm tra số nguyên dương là số chính phương?

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Kiểm tra số nguyên dương là số chính phương?
Ví dụ: 9, 16, 25,…

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0
– Dùng phương thức sqrt() để tính căn bậc 2 và kiểm tra n là số nguyên tố hay không.

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;


public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    int n;
    boolean res;
    Scanner sc;
    do {
      System.out.print("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0);
    
    res = check_square_num(n);
    if(res) {
      System.out.println(n + " is a square number");
    }
    else {
      System.out.println(n + " is not a square number");
    }
    
    sc.close();
  }
  
  public static boolean check_square_num(int n) {
  	
  	int temp = (int)Math.sqrt(n);
  	if(temp*temp == n) {
  	  return true;
  	}
  	else {
  	  return false;
  	}
  }
}

Kết quả

Java - Số chính phương
Java – Số chính phương

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*