Đếm số lượng các ước số của số nguyên dương

Yêu cầu
– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0) từ cửa sổ màn hình console.
– Đếm số lượng các ước số của số nguyên dương

Giải thuật
– Dùng vòng lặp do while() để bắt người dùng nhập lại giá trị n nếu nhập giá trị n <= 0
– Dùng vòng lặp for để đếm số lượng các ước số.

Code

package net.vncoding;
import java.util.Scanner;

public class JavaCore {

  public static void main(String[] args) {
    
    int n;
    int count = 0;
    Scanner sc;
    do {
      System.out.print("Input n = ");
      sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
    }while(n <= 0);
    
    
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
      if(n%i == 0) {
        count++;
      }
    }
    System.out.println("The number of aliquot of " + n + ": " + count);
    sc.close();
  }
}

Kết quả

Java - Đếm số lượng các ước số của số nguyên dương
Java – Đếm số lượng các ước số của số nguyên dương

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*