Python – Exception

July 23, 2022 VietVH 0

Các lỗi được phát hiện trong quá trình thực thi được gọi là exception. Trong quá trình thực thi script, có thể xảy ra lỗi. […]

Python – Packages

July 23, 2022 VietVH 0

Package Python là một tập các module có chung một mục đích, chức năng. Đường dẫn của package phải có 1 file đặc biệt __init__.py. […]

Python – Module

July 16, 2022 VietVH 0

Trong phần này, chúng ta làm việc với các module Python. Một số ví dụ cách tạo và sử dụng các module Python. Module là […]