[C/C++] Dịch trái xoay vòng theo chiều kim đồng hồ các giá trị biên của ma trận

Yêu cầu:
Dịch trái xoay vòng theo chiều kim đồng hồ các giá trị biên của ma trận đi n phần tử
Ví dụ: cho ma trận, dịch trái xoay vòng giá trị biên đi 3 phần tử.
12 11 22 30 21
21 89 22 33 22
11 29 43 78 23
23 44 66 96 24

Ma trận dịch trái xoay vòng theo chiều kim đồng hồ các giá trị biên
23 11 21 12 11
44 89 22 33 22
66 29 43 78 30
96 24 23 22 21

Thuật toán:

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/11/17 first create
*************************************************************/Kết quả:

Be the first to comment

Leave a Reply