Tìm giá trị lớn nhất trong 2 số

Yêu cầu: 

– Hãy nhập 2 số thực a,b. Tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến max

Phần tích:

– Cách 1: dùng câu lệnh if/else để tìm giá trị lớn nhất

– Cách 2: định nghĩa macro tìm giá trị lớn nhất

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/04/02 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  float a, b, max;
  printf("\nNhap a = ");
  scanf("%f", &a);
  printf("\n Nhap b = ");
  scanf("%f", &b);
  if(a > b)
    max = a;
  else
    max = b;
  printf("\nMax(%f, %f)= %f", a, b, max);
  getch();
}
/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2014/04/02        first create    VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

// Khai bao ham tim gia tri lon nhat
float Max(float a, float b);

void main()
{
  float a, b, max;
  printf("\nNhap a = ");
  scanf("%f", &a);
  printf("\nNhap b = ");
  scanf("%f", &b);
  max = Max(a, b);
  printf("\nMax(%f, %f)= %f", a, b, max);
  getch();
}

//Dinh nghia ham tim gia tri lon nhat
float Max(float a, float b)
{
  float max = 0;
  if(a > b)
    max = a;
  else
    max = b;
  return max;
}
/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2014/04/10        first create    VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

// Dinh nghia ham tim gia tri lon nhat
#define MAX(a,b)  (a > b)? a : b

void main()
{
  float a, b, max;
  printf("\nNhap a = ");
  scanf("%f", &a);
  printf("\nNhap b = ");
  scanf("%f", &b);
  max = MAX(a, b);
  printf("\nMax(%f, %f)= %f", a, b, max);
  getch();
}

Kết quả:

Nhap a = 3
Nhap b = -9.7
Max(3.000000, -9.700000)= 3.000000

3 Comments on Tìm giá trị lớn nhất trong 2 số

 1. #include

  int main()
  {
  printf(“Nhập Vào Số a:\n “);
  int a;
  scanf(“%d”, &a);
  printf(“Nhập Vào Số b:\n”);
  int b;
  scanf(“%d”, &b);
  if (a > b ) {

  printf(“%d là số lớn nhất”, a);
  }
  else {
  printf(“%d là số lớn nhất”, b);
  }
  return 0;
  }

 2. “`ruby
  #include
  #include

  int main()
  {
  float a, b, max;
  printf(” Vui long nhap 2 so a, b :\n”);
  scanf(” %f %f”, &a ,&b);
  if(a>b){
  max =a;
  }else{
  max =b;}
  printf(“\n Max(%.2f , %.2f) = %.2f”, a,b,max);
  return 0;
  }
  Trinh bay cua Web nhin lung tung qua :3

 3. #include
  #include

  main()
  {
  float a, b;
  printf(“\nNhap a = “);
  scanf(“%f”, &a);
  printf(“\nNhap b = “);
  scanf(“%f”, &b);
  printf(“\nMax= %.2f”,(a > b)? a : b);
  getch();
  }

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Tìm giá trị lớn nhất của 4 số a, b, c, d

Leave a Reply