Xác định góc phần tư thứ mấy trên đường tròn lượng giác

Yêu cầu: 

Viết chương trình nhập vào số nguyên chỉ số đo độ của một góc và cho biết nó thuộc góc phần tư thứ mấy trên đường tròn lượng giác

Phân tích:

– Nhập vào số đo lượng giác bất kỳ ( x > 0).

– Xác định cung lượng giác theo điều kiện dưới đây:

Góc phần tư thứ I: (360*k) <= x < (90 + 360*k)
Góc phần tư thứ II: (90 + 360*k) <= x < (180 + 360*k)
Góc phần tư thứ III: (180 + 360*k) <= x < (270 + 360*k)
Góc phần tư thứ III: (270 + 360*k) <= x < 360*(k+1)
(k = 0, 1, 2,...)

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2014/03/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  int angle, k;
  do
  {
    printf("\n Nhap vao so do goc (0 <= x <= 360*k) = ");
    scanf("%d", &angle);
  }while(angle < 0);

  k = angle / 360;

  if(angle >= (360*k) && angle < (90 + 360*k))
    printf("\n %d o goc phan tu thu I", angle);
  else if (angle >= (90 + 360*k) && angle < (180 + 360*k))
    printf("\n %d o goc phan tu thu 2", angle);
  else if (angle >= (180 + 360*k) && angle < (270 + 360*k))
    printf("\n %d o goc phan tu thu 3", angle);
  else if (angle >= (270 + 360*k) && angle <= 360*(k + 1))
    printf("\n %d o goc phan tu thu 4", angle);
  else
    printf("\n %d khong hop le");
  getch();
}

Kết quả:

Nhap vao so do goc (0 <= x <= 360*k) = 567
567 o goc phan tu thu 3

13 Comments on Xác định góc phần tư thứ mấy trên đường tròn lượng giác

 1. // xác định góc nằm ở phần tư nào
  #include
  using namespace std;
  int main(){
  int k, x;
  cout <> x;
  if (x >= 0){
  k = x / 360 ;
  if (x >= k * 360 && x < 90 + k * 360) cout << "Goc ban nhap nam o phan tu thu nhat" <= 90 + k * 360 && x < 180 + k * 360) cout << "Goc ban nhap nam o phan tu thu hai" <= 180 + k * 360 && x < 270 + k * 360) cout << "goc ban nhap nam o phan tu thu 3" <= 270 + k * 360 && x < (k + 1) * 360) cout << "Goc ban nhap nam o phan tu thu 4" << endl;
  else cout << "Ban nhap khong dung" <= k * 360 && x < 90 + k * 360) cout << "Goc ban nhap nam o phan tu thu nhat" <= 90 + k * 360 && x < 180 + k * 360) cout << "Goc ban nhap nam o phan tu thu hai" <= 180 + k * 360 && x < 270 + k * 360) cout << "goc ban nhap nam o phan tu thu 3" <= 270 + k * 360 && x < (k + 1) * 360) cout << "Goc ban nhap nam o phan tu thu 4" << endl;
  else cout << "Ban nhap khong dung" << endl;
  }
  system("pause");
  return 0;
  }

 2. #include
  #include
  #include

  int main()
  {
  float a, k;
  printf(“Nhap so do a =”);
  scanf_s(“%f”, &a); k = a;
  if (a < 0)
  {
  for (int i = 1; k < 0; i++)
  {
  k += 360 * i;
  }
  if ((0 k))
  printf(“Goc phan tu thu nhat”);
  else if (180 > k)
  printf(“Goc phan tu thu hai”);
  else if (270 > k)
  printf(“Goc phan tu thu ba”);
  else printf(“Goc phan tu thu tu”);
  }
  else
  {
  for (int i = 1; 360 < k; i++)
  {
  k -= 360 * i;
  }
  if ((0 k))
  printf(“Goc phan tu thu nhat”);
  else if (180 > k)
  printf(“Goc phan tu thu hai”);
  else if (270 > k)
  printf(“Goc phan tu thu ba”);
  else printf(“Goc phan tu thu tu”);
  }
  _getch();
  return 0;
  }

 3. Code của mình như này thì được không nhỉ? Có bị trường hợp nào đặc biệt không?

  #include
  #include
  main()
  {
  	int k, m;
  	do{
  		printf("nhap goc k: ");
  		scanf("%d",&amp;k);
  	}while(k=360)
  		m%=360;
  	if(m&lt;90)
  		printf(&quot;%d thuoc goc phan tu thu I&quot;,k);
  	else if(m&lt;180)
  		printf(&quot;%d thuoc goc phan tu thu II&quot;,k);
  	else if(m&lt;270)
  		printf(&quot;%d thuoc goc phan tu thu III&quot;,k);
  	else
  		printf(&quot;%d thuoc goc phan tu thu IV&quot;,k);
  	getch();
  }
  
 4. #include
  using namespace std;
  int main() {
  int goc,gocrutgon;
  while(1) {
  cout<>goc;
  if(goc>0) gocrutgon=goc%360;
  else gocrutgon=360+goc%360;
  if(gocrutgon>270) cout<<goc<<" Thuoc "<<"Goc phan tu thu IV"<180) cout<<goc<<" Thuoc "<<"Goc phan tu thu III"<90) cout <<goc<<" Thuoc "<<"Goc phan tu thu II"<<endl;
  else cout<<goc<<" Thuoc "<<"Goc phan tu thu I"<<endl;
  }
  }

Leave a Reply