In ra số Hex của số nguyên dương tương ứng

Yêu cầu:

– Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương không dấu, rồi in ra số Hex tương ứng.

Phân tích:

–  Để in ra mã Hex của số nguyên dương, ta dùng định dạng %x.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  int x;
  do
  {
    printf("\n Nhap vao so x = ");
    scanf("%d", &x);
  }
  while(x < 0);
  printf("\n Ma hexa cua %d la : 0x%x", x, x);
  getch();
}

 

Kết quả:

Nhap vao so x = 67
Ma hexa cua 67 la : 0x43


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*