Xoá phần tử có giá trị gần X nhất.

Yêu cầu:

– Nhập vào giá trị X. Viết hàm xoá phần tử có giá trị gần X nhất.
Ví dụ: cho x = 5 và dãy số: 1 3 -9 0 4 6 7 8. Phần tử gần x = 5 nhất là: 4 và 6. Dãy số sau khi xóa sẽ là: 1 3 -9 0 7 8

Thuật toán:

– Tìm độ lệch nhỏ nhất giữa x và A[i].

– Xóa phần tử bằng cách dồn phần tử.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/27 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void print_arr(int A[], int n);
void del_apro_x(int A[], int* n, int x);

void main()
{
  int A[] = {1, 4, -9, 0, 6, 6, 8, 4};
  int n = sizeof(A)/sizeof(int);
  printf("\nMang truoc khi xoa ");
  print_arr(A, n);
  del_apro_x(A, &n, 5);
  printf("\nMang sau khi xoa ");
  print_arr(A, n);
  getch();
}
void del_apro_x(int A[], int* n, int x)
{
  int i, j;
  int delta = abs(x - A[0]);
  //Tim do lech gan nhat cua x va cac phan tu trong mang
  for(i = 1; i < *n - 1;i++)
  {
    if(delta > abs(x - A[i]))
      delta = abs(x - A[i]);
  }
  //Duyet mang tu phan tu cuoi
  for(i = *n - 1; i >= 0; i--)
  {
    if(delta == abs(x - A[i]))
    {
      for(j = i; j < *n - 1; j++)
      {
        A[j] = A[j+1];
      }
      (*n)--;
    }
  }
}

void print_arr(int A[], int n)
{
  int i;
  printf("\n=========================");
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nA[%d] = %d", i, A[i]);
  }
  printf("\n=========================");
}

Kết quả:

Mang truoc khi xoa
=========================
A[0] = 1
A[1] = 4
A[2] = -9
A[3] = 0
A[4] = 6
A[5] = 6
A[6] = 8
A[7] = 4
=========================
Mang sau khi xoa
=========================
A[0] = 1
A[1] = -9
A[2] = 0
A[3] = 8
=========================

Be the first to comment

Leave a Reply