Biểu diễn stack bằng danh sách liên kết đơn

Yêu cầu:

Minh họa cài đặt stack bằng danh sách liên kết. Mỗi phần tử của stack sẽ chứa 1 số nguyên. Do vậy mỗi node của danh sách liên kết sẽ gồm 1 trường dữ liệu kiểu int, 1 con trỏ next. Thao tác loại bỏ (pop()) hay bổ sung (push()) sẽ thực hiện với ô đầu tiên của danh sách liên kết.


Các phép toán cơ bản:
1. Khởi tạo
2. Kiểm tra ngăn xếp rỗng:
3. Nạp vào : nạp phần tử vào đầu ngăn xếp
4. Lấy ra : trả lại giá trị của phần tử ở đầu ngăn xếp và xóa bỏ phần tử đó khỏi ngăn xếp
5. Hiển thị các phần tử của ngăn xếp

// Cai dat stack bang dslk don
/************************************************************
* Author:    VNCODING
* History 
* 2014/03/16   first create  VNCODING
* 2014/12/12   update     VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct stack
{
  int n;
  stack *pNext;
}STACK, *P_STACK, **PP_STACK;

void InitStack(PP_STACK top);
bool IsStackEmpty(P_STACK top);
bool Push(int n, PP_STACK top);
int Pop(PP_STACK top);
void DisplayStack(P_STACK top);

void main()
{
  P_STACK top;
  int sel = 0;
  int n;
  char isContinue;
  printf("\n****************Express stack by Single Link List**************");
  InitStack(&top);
  printf("\n1. Nap thong tin vao stack");
  printf("\n2. Lay thong tin tu stack");
  printf("\n3. Hien thi stack");
  printf("\n4. Exit");
  do
  {
    printf("\nMoi ban chon: ");
    scanf("%d", &sel);
    switch(sel)
    {
    case 1:
      printf("\n2. Nap thong tin vao stack: ");
      scanf("%d", &n);
      if(Push(n, &top))
        printf("\nNap thong tin thanh cong");
      break;
    case 2:
      printf("\n3. Lay thong tin tu stack: ");
      printf("\nn = %d",Pop(&top));
      break;
    case 3:
      printf("\n4. Hien thi stack: ");
      DisplayStack(top);
      break;
    default:
      printf("\nExit");
    }
    printf("\nBan muon thao tac tiep ko (Y/N)? ");
    fflush(stdin);
    isContinue = getchar();
  }
  while(isContinue == 'y' || isContinue == 'Y');
  getch();
}

/**********************************************************************
Description: - Ham khoi tao stack
- Khoi tao tro con tro toi dau stack = NULL
Return : - void
***********************************************************************/
void InitStack(PP_STACK top)
{
  *top = NULL;
}

/**********************************************************************
Description: - Kiem tra stack rong
Return : - 1 neu stack # rong
- 0 neu stack rong
***********************************************************************/
bool IsStackEmpty(P_STACK top)
{
  if(top == NULL)
    return false;
  else
    return true;
}

/**********************************************************************
Description: - Nap du lieu vao stack
Return : - TRUE neu push thanh cong
- FALSE neu push fail
***********************************************************************/
bool Push(int n, PP_STACK top)
{
  P_STACK pstack, p;
  pstack = (P_STACK)malloc(sizeof(STACK));
  if(pstack == NULL)
  {
    return false;
  }
  else
  {
    pstack->n = n;
    pstack->pNext = NULL;
  }
  p = *top;
  if(*top == NULL)
  {
    *top = pstack;
  }
  else
  {
    *top = pstack;
    pstack->pNext = p;
  }
  return true;
}

/**********************************************************************
Description: - Lay du lieu tu stack
Return : - gia tri cua ptu dau tien cua stack
***********************************************************************/
int Pop(PP_STACK top)
{
  int a;
  P_STACK p;
  p = (*top);
  if(IsStackEmpty(*top))
  {
    a = (*top)->n;
    (*top) = (*top)->pNext;
    free(p);
    return a;
  }
}

/**********************************************************************
Description: - Hien thi du lieu cua stack
Return : - void
***********************************************************************/
void DisplayStack(P_STACK top)
{
  P_STACK p;
  p = top;
  if(IsStackEmpty(top))
  {
    while(p)
    {
      printf("%d\t", p->n);
      p = p->pNext;
    }
  }
  else
    printf("\n Stack is empty");
}

Kết quả:

Biểu diễn stack bằng danh sách liên kết đơn
Biểu diễn stack bằng danh sách liên kết đơn

1 Comment on Biểu diễn stack bằng danh sách liên kết đơn

Leave a Reply