Kiểm tra số nguyên 4 byte có dạng 2^k không?

Yêu cầu:
Kiểm tra số nguyên N 4 byte có dạng 2^k không?

Giải thuật:
– Dùng vòng lặp tăng dần biến k, thực hiện p = p*2
– So sánh số nguyên N với p
+ Nếu N == p -> N có dạng 2^k
+ Nếu N < p -> N không có dang 2^k

Code

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2016/12/14    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
	int n, k;
  unsigned int p = 1;
	do
	{
		printf("n = ");
		scanf("%d", &n);
	}while(n <= 0);
	
	for(k = 1; p < n; k++)
	{
    p *= 2;
	}

  if(p == n)
  {
    printf("%d is 2^%d format", n, k-1);
  }
  else
  {
    printf("%d is not 2^k format", n);
  }
	getch();
	return 0;
}

Kết quả:

Kiểm tra số nguyên có dạng 2 mũ k không?
Kiểm tra số nguyên có dạng 2 mũ k không?

7 Comments on Kiểm tra số nguyên 4 byte có dạng 2^k không?

 1. Bài này mình dùng công thức hàm log được ko?
  //Ktra 1 so co dang 2^k ?

  #include
  #include
  void Nhapx(int );
  void KT(int );

  void Nhapx(int *x)
  {
  do {
  printf(“Nhap x khong am”);
  scanf_s(“%d”,&(*x));
  } while (*x<0);
  }

  void KT(int a)
  {
  double b; int c;
  b=(log(a*1.0))/(log(2.0));
  c=floor(b);
  if (b-c==0)
  printf("%d co dang 2^k va k = %d",a,c);
  else
  printf("%d khong co dang 2^k",a);
  }

  void main ()
  {
  int x;
  Nhapx(&x);
  KT(x);
  }

 2. Bài này có thể làm theo đệ qui được đó bạn.

  #include
  using namespace std;
  int k=0;
  int logarit(long num)
  {
  if(num == 1) //nếu số N = 1 –> k=0
  return k;
  else
  if(num % 2 != 0 || num <= 0) // nếu N ko chia hết cho 2 hoặc N nhỏ hơn 1. Dừng và đưa ra kết quả
  return -1;
  else
  {
  k += 1; // tăng k lên 1 đơn vị
  return logarit(num / 2); // nếu N vẫn chia hết cho 2, tiếp tục với số n/2
  }
  }
  int main()
  {
  long n, temp;
  cout <> n;
  temp = logarit(n);
  if(temp == -1 )
  cout << "Không phải ! ";
  else
  cout << "Ta có " << n << " = 2 ^ " << temp;
  return 1;
  }

 3. Bài này có thể làm theo đệ qui được đó bạn.

  #include
  using namespace std;
  int k=0;
  int logarit(long num)
  {
  if(num == 1) //nếu số N = 1 –> k=0
  return k;
  else
  if(num % 2 != 0 || num <= 0) // nếu N ko chia hết cho 2 hoặc N nhỏ hơn 1. Dừng và đưa ra kết quả
  return -1;
  else
  {
  k += 1; // tăng k lên 1 đơn vị
  return logarit(num / 2); // nếu N vẫn chia hết cho 2, tiếp tục với số n/2
  }
  }
  int main()
  {
  long n, temp;
  cout <> n;
  temp = logarit(n);
  if(temp == -1 )
  cout << "Không phải ! ";
  else
  cout << "Ta có " << n << " = 2 ^ " << k;
  return 1;
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*