Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Selsius

Yêu cầu: Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Selsius theo công thức:

C = 5*(F - 32) / 9
C: nhiệt độ C
F: nhiệt độ F

Phân tích: 

–  Nhập đầu vào từ bàn phím.

– Chuyển đổi từ nhiệt độ F sang nhiệt độ C theo công thức trên

– Hiển thị kết quả ra màn hình

Code:

/**********************Temperature convert********************
* Author: VNCODING
* History
* 2014/07/14        first create    VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  float C = 0;
  float F;
  printf("\n Nhap vao nhiet do F = ");
  scanf("%f", &F);
  C = 5*(F - 32)/float(9);
  printf("\n Nhieu do Celcius = %f oC", C);
  getch();
}

Kết quả:

Nhap vao nhiet do F = 34
Nhiet do Celcius = 1.111111 oC

11 Comments on Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Selsius

 1. cái dòng này là gì thế ạ
  /**********************Temperature convert********************
  * Author: VNCODING
  * History
  * 2014/07/14 first create VNCODING
  *************************************************************/

 2. Bai giai cua minh bang ngon ngu C++:
  #include
  #include
  #include
  using namespace std;

  int main()
  {
  double C;
  double F;
  cout <> F;
  C = (5*(F-32))/9;
  cout << C;
  return 0;
  }

 3. day la cua minh :
  #include

  int main()
  {
  int a ,b ;
  printf(“nhap vao day do f “);
  scanf(“%d”,&a);
  b=a*1.8+32;
  printf(“day la nhiet do c “);
  printf(“%d*1.8+32=%d”,a,b);
  return 0;
  }

Leave a Reply