Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Selsius

Yêu cầu: Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Selsius theo công thức:

C = 5*(F - 32) / 9
C: nhiệt độ C
F: nhiệt độ F

Phân tích: 

–  Nhập đầu vào từ bàn phím.

– Chuyển đổi từ nhiệt độ F sang nhiệt độ C theo công thức trên

– Hiển thị kết quả ra màn hình

Code:

/**********************Temperature convert********************
* Author: VNCODING
* History
* 2014/07/14        first create    VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  float C = 0;
  float F;
  printf("\n Nhap vao nhiet do F = ");
  scanf("%f", &F);
  C = 5*(F - 32)/float(9);
  printf("\n Nhieu do Celcius = %f oC", C);
  getch();
}

Kết quả:

Nhap vao nhiet do F = 34
Nhiet do Celcius = 1.111111 oC

10 Comments on Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Selsius

 1. cái dòng này là gì thế ạ
  /**********************Temperature convert********************
  * Author: VNCODING
  * History
  * 2014/07/14 first create VNCODING
  *************************************************************/

  • Đây là đoạn code của mình mời các bạn xem thêm

   # include

   int main(void){

   int fah, cel;

   printf(“nhap vao nhiet do F:”);
   scanf(“%d”,&fah);

   cel= (int)(5.0/9.0)*(fah-32);

   printf(“Nhiet do C la: %d”,cel);

   return 0;
   }

 2. Bai giai cua minh bang ngon ngu C++:
  #include
  #include
  #include
  using namespace std;

  int main()
  {
  double C;
  double F;
  cout <> F;
  C = (5*(F-32))/9;
  cout << C;
  return 0;
  }

 3. Cho mk hỏi về khi nào thì dùng int main() và khi nào thì dùng int main(void). nó khác nhau ở điểm nào

  • Hi Thanh Tung,
   2 cách khai báo không khác gì nhau bạn nhé.
   Cách viết int main(void) để nhấn mạnh là ko có tham số truyền vào.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*