Tính tổng nguyên: S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

Yêu cầu: Nhập số tự nhiên n rồi tính tổng (lưu ý phép chia các số nguyên):

S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +... 1/n ( n > 0)

Phân tích:

– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0)

– Dùng vòng lặp for( ) để tính tổng S

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2014/04/02        first create    VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int n,i;
  float S = 0;
  do
  {
    printf("\nNhap n > 0: ");
    scanf("%d",&n);
  }
  while (n <= 0);

  for(i = 1;i <= n;i++)
  {
    S +=1/(float)i;
  }
  printf("\nS = %f", S);
  getch();
}

Kết quả:

Nhap n > 0: 5
S = 2.283334

11 Comments on Tính tổng nguyên: S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

  • @Tuan Anh,
   Xét phép toán a = b/c = 5/2 = 2
   Nếu b và c là số nguyên thì đây là phép chia lấy phần nguyên.
   Do vậy, cần ép kiểu cho b hoặc c là số thực kiểu float. Để phép chia a = b/c = 5/2 = 2.5

 1. #include
  #include

  using namespace std;

  int main() {
  double n,s;
  cout<>n;
  for(int i=1;i<=n;i++){
  s+=1/(float)i;
  }
  cout<<"Tong can tim, s= "<<setprecision(4)<<s<<"\n";
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*