Tính tổng nguyên: S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

Yêu cầu: Nhập số tự nhiên n rồi tính tổng (lưu ý phép chia các số nguyên):

S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +... 1/n ( n > 0)

Phân tích:

– Nhập vào số nguyên dương n (n > 0)

– Dùng vòng lặp for( ) để tính tổng S

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2014/04/02        first create    VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int n,i;
  float S = 0;
  do
  {
    printf("\nNhap n > 0: ");
    scanf("%d",&n);
  }
  while (n <= 0);

  for(i = 1;i <= n;i++)
  {
    S +=1/(float)i;
  }
  printf("\nS = %f", S);
  getch();
}

Kết quả:

Nhap n > 0: 5
S = 2.283334

19 Comments on Tính tổng nguyên: S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

 1. #include
  #include

  using namespace std;

  int main() {
  double n,s;
  cout<>n;
  for(int i=1;i<=n;i++){
  s+=1/(float)i;
  }
  cout<<"Tong can tim, s= "<<setprecision(4)<<s<<"\n";
  }

 2. #include
  int main () {
  int a,i;
  float s=0;
  do {
  printf (“gia tri cua a \t “);
  scanf (“%d”,&a);
  }
  while (a<=1);
  for (i = 1; i <= a; i++) {
  s += 1/(float)i;
  }
  printf ("Tong S = %.2f \t ",s);

  return 0;
  }
  Cho e hỏi chút về chỗ lệnh printf cuối cùng ạ. Tại sao lệnh printf khi nằm ngoài dấu {} chỉ cho 1 giá trị và khi lệnh printf nằm trong dấu {} lại cho nhiều hơn 1 giá trị ạ? Em cảm ơn

  • Hi Thường,

   >Cho e hỏi chút về chỗ lệnh printf cuối cùng ạ. Tại sao lệnh printf khi nằm ngoài dấu {} chỉ cho 1 giá trị và khi lệnh printf nằm trong dấu {} lại cho >nhiều hơn 1 giá trị ạ? Em cảm ơn

   Nếu đặt printf trong {} là trong vòng lặp for => câu lệnh print được gọi nhiều lần.

   • Dạ, em cảm ơn ạ. Vậy phiền ad trả lời dùm e thêm một câu nữa nha. Em k hiểu tại sao lại dùng lệnh lặp do while ở phần đầu bài ạ? Em thấy bỏ phần đó ra thì chương trình vẫn chạy đúng ạ?

    • Hi Thường,

     >Em k hiểu tại sao lại dùng lệnh lặp do while ở phần đầu bài ạ? Em thấy bỏ phần đó ra thì chương trình vẫn chạy đúng ạ?

     Vòng lặp ở đầu hàm main() dùng để validate (kiểm tra) điều kiện nhập vào số nguyên dương.
     – Nếu user nhâp vào số N < = 0, thì vòng lặp chạy và yêu cầu user nhập lại - Nêu user nhập vào số N > 0, thì kết thúc vòng lặp

 3. #include
  #include
  using namespace std;
  int main ()
  {
  int n;
  float tong=0;
  cout<>n;
  for (int a;a<=n;a++)
  {
  tong=tong+1/(float)a;
  }
  cout<<setprecision(4);
  cout<<tong;
  return 0 ;
  }

Leave a Reply