Tính diện tích và chu vi các hình: tam giác, vuông, chữ nhật, tròn

Yêu cầu:

Tính diện tích và chu vi các hình: tam giác, chữ nhật, tròn.

Thuật toán:

- Diện tích tam giác: S = căn bậc 2[P*(P/2 - a)*(P/2 - b)*(P/2 - c)/2]    (a, b, c là các cạnh, P: chu vi tam giác)
- Chu vi tam giác: P = a + b + c
- Diện tích hình tròn: S = 2*PI*R*R    (R: bán kính, PI = 3.14)
- Chu vi hình tròn: P = 2*PI*R
- Diện tích chữ nhật: S = a * b (a, b: là 2 cạnh của hình chữ nhật)
- Chu vi chữ nhật: P = (a + b)*2

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"
#define PI 3.14159
void main()
{
  int n;
  float a, b, c ;
  float R;
  float P;
  float S;
  printf("\n 1. Tinh chu vi & dien tich tam giac");
  printf("\n 2. Tinh chu vi & dien tich hinh chu nhat");
  printf("\n 3. Tinh chu vi & dien tich tron");
  printf("\n Ban chon phuong an nao(1, 2 hay 3) = ");
  scanf("%d", &n);
  switch(n)
  {
    case 1:
      do
      {
        printf("\n Nhap cac canh cua tam giac:\n");
        scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);
      }
      while(a < 0 || b < 0 || c < 0 || (a + b) <= c || (a + c) <= b || (b + c) <= a);
      P = (a + b + c);
      S = sqrt(P*(P/2 - a)*(P/2 - b)*(P/2 - c)/2);
      printf("\n Chu vi tam giac : %f dvdd", P);
      printf("\n Dien tich tam giac : %f dvdt", S);
      break;
    case 2:
      do
      {
        printf("\n Nhap chieu rong hcn: ");
        scanf("%f", &a);
        printf("\n Nhap chieu dai hcn: ");
        scanf("%f", &b);
      }
      while(a < 0 || b < 0);
      P = (a + b)*2;
      S = a * b;
      printf("\n Chu vi hinh vuong : %f dvdd", P);
      printf("\n Dien tich hinh vuong: %f dvdt", S);
      break;
    case 3:
      do
      {
        printf("\n Nhap ban kinh duong tron:");
        scanf("%f", &R);
      }
      while(R <= 0);
      P = 2 * PI * R;
      S = PI * R * R;
      printf("\n Chu vi hinh tron : %f dvdd", P);
      printf("\n Dien tich hinh tron : %f dvdt", S);
      break;
    default:
      printf("\n Exit");
      break;
  }
  getch();
}

Kết quả:

1. Tinh chu vi & dien tich tam giac
2. Tinh chu vi & dien tich hinh chu nhat
3. Tinh chu vi & dien tich tron
Ban chon phuong an nao(1, 2 hay 3) = 3
Nhap ban kinh duong tron:10
Chu vi hinh tron : 62.831799 dvdd
Dien tich hinh tron : 314.158997 dvdt

Be the first to comment

Leave a Reply