Tính N!

Yêu cầu:

Tính giai thừa của số nguyên dương N.

Thuật toán:

Sử dụng phương pháp đệ quy.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

long giaithua(int N);

void main()
{
  int N;
  long ket_qua;
  do
  {
    printf("\n Nhap vao so nguyen duong N = ");
    scanf("%d", &N);
  }
  while(N < 0);
  ket_qua = giaithua(N);
  printf("\n %d! = %ld", N, ket_qua);
  getch();
}

long giaithua(int N)
{
  if(N == 0)
    return 1;
  else
    return N*giaithua(N-1);
}

Kết quả:

Nhap vao so nguyen duong N = 4
4! = 24

1 Comment on Tính N!

Leave a Reply