In hình sao ra màn hình

Yêu cầu:

Dùng vòng lặp for, in ra màn hình các hinh vẽ sau:

1.

*
**
***
****
*****

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/27 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int i, j;
  for(i = 0; i < 5; i++)
  {
    for(j = 0; j <= i; j++)
      printf("*");
    printf("\n");
  }
  getch();
}

2.

*****
****
***
**
*
/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/27 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int i, j;
  for(i=0; i < 5; i++)
  {
    for(j = 4; j >= i; j--)
      printf("*");
    printf("\n");
  }
  getch();
}

3.

*********
*********
*********
*********
*********
/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/27 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int i, j;
  for(i = 0; i < 5; i++)
  {
    for(j = 0; j <= 8; j++)
    printf("*");
    printf("\n");
  }
  getch();
}

4.

*
**
***
****
*****
*****
****
***
**
*

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/27 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int i, j;
  for(i = 0; i < 5; i++)
  {
    for(j = 0; j <= i; j++)
      printf("*");
    printf("\n");
  }
  for(i = 0; i < 5; i++)
  {
    for(j = 4; j >= i; j--)
      printf("*");
    printf("\n");
  }
  getch();
}

5.

    *
   **
  ***
 ****
*****

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/27 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int i, j;
  for(i = 0; i < 5; i++)
  {
    for(j = 4 - i; j > 0; j--)
      printf(" ");
    for(j = 0; j <= i; j++)
      printf("*");
    printf("\n");
  }
  getch();
}

6.

      *
     ***
    *****
   *******
  *********
   *******
    *****
     ***
      *
/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/27 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int i, j;
  int range = 0;
  for(i = 1; i <= 9; i++)
  {
    for(j = 1; j <= 9; j++)
    if((j >= 5 - range) && (j <= 5 + range))
      printf("*");
    else
      printf(" ");
    if(i >= 5)
      range -= 1;
    else
      range += 1;
    printf("\n");
  }
  getch();
}

1 Comment on In hình sao ra màn hình

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*