In ra tam giác Pascal

Yêu cầu:

Viết chương trình in ra tam giác Pascal
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
…..

Thuật toán:

Chúng ta nhận thấy quy luật như sau:

Hàng 1: 1 số

Hàng 2: 2 số

Số hạng đầu và cuối của mỗi hàng đều bằng 1. Số hạng ở giữa bằng tổng 2 số hạng hàng trên cộng lại.

– Hàng 3: 2 = 1 + 1

– Hàng 4: 3 = 1 + 2, 3 = 2 + 1.

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/18 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  int A[10][10];
  int h;
  int i, j;
  do
  {
    printf("\n Nhap chieu cao cua tam giac pascal = ");
    scanf("%d", &h);
  }
  while(h > 10);
  printf("\n==========Tam giac Pascal h = %d=============\n", h);
  for(i = 0;i < h;i++)
  {
    for(j = 0; j <= i; j++)
    {
      if(i == j || j == 0)
      {
        A[i][j] = 1;
        printf("%d\t", A[i][j]);
      }
      else
      {
        A[i][j] = A[i-1][j-1] + A[i-1][j];
        printf("%d\t", A[i][j]);
      }
    }
    printf("\n");
  }
  getch();
}

Kết quả:

Nhap chieu cao cua tam giac pascal = 7
==========Tam giac Pascal h = 7=============
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1

4 Comments on In ra tam giác Pascal

  • – Như kết quả em thấy tam giác Pascal là có kích thước Height = Width –> Lưu các giá trị của tam giác Pascal vào Ma trận < --> mảng 2 chiều.
   – Kích thước 10 x 10 –> đây là giới hạn do anh đặt ra, em có thể tăng lên tùy ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*