Tính tổng các chữ số trong 1 số

Yêu cầu:

Tính tổng các chữ số trong 1 số.

Ví dụ: số 1234 có tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 = 10

Giải thuật:

– Dùng phép chia hết / và phép chia có dư % để tách từng chữ số từ hàng đơn vị, hàng chục, …

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2015/11/02 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
void main()
{
  long num, temp, digit, sum = 0;
 
  printf("Nhap vao so bat ki: ");
  scanf("%ld", &num);
  temp = num;
  while (num > 0)
  {
    digit = num % 10;
    sum = sum + digit;
    num /= 10;
  }
  printf("\nSo ban da nhap = %ld", temp);
  printf("\nTong cac chu so trong %ld = %ld", temp, sum);
  getch();
}

Kết quả:

Nhap vao so bat ki: 1280056
So ban da nhap = 1280056
Tong cac chu so trong 1280056 = 22

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*