Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng 1 chiều

Yêu cầu:

Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng các số nguyên.

Thuật toán:

Viết hàm với tham số đầu vào là mảng 1 chiều, giá trị trả về là vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/05 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

#define LEN_MAX 100 // do dai toi da cua mang

int srchMinPos(int A[], int len);

void main()
{
  int arr[LEN_MAX];
  int n;
  int i;
  do 
  {
    printf("\nNhap kich thuoc mang: ");
    scanf("%d", &n);
  }
  while (n > LEN_MAX);

  for (i = 0; i < n;i++)
  {
    printf("\nA[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }

  printf("\nPhan tu nho nhat xuat hien tai vi tri %d trong mang A", srchMinPos(arr, n));

  getch();
}

int srchMinPos(int A[], int len)
{
  int i, pos = 0;
  int temp;
  temp = A[0];
  for (i = 0; i < len; i++)
  {
    if (temp > A[i])
    {
      temp = A[i];
      pos = i;
    }
  }
  return (pos+1);
}

Kết quả:

Nhap kich thuoc mang: 5
A[0] = 1
A[1] = -3
A[2] = -4
A[3] = 2
A[4] = 7
Phan tu nho nhat xuat hien tai vi tri 3 trong mang A

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*