Hàm sprintf()

March 27, 2016 VietVH 0

int sprintf(char *buffer, const char *format [,argument] …); buff: vùng nhớ lưu trữ chuỗi output. argument: biến tùy chọn %d hoặc %i : in ra […]

1 2 3