Quản lí sinh viên bằng struct

Yêu cầu:

Quản lý sinh viên với thông tin của mỗi sinh viên như sau:
– Tên
– Lớp
– Điểm Toán
– Điểm Lý
– Điểm Hóa
Chương trình có thêm các chức năng sau:
– Tìm kiếm thông tin sinh viên
– Chỉnh sửa thông tin sinh viên

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct 
{
  char name[30];
  char classroom[10];
  float mMath; // diem toan
  float mPhysical; // diem ly
  float mChemistry;// diem hoa

}*PSTUDENT, STUDENT;

void ImportInfo(PSTUDENT pStudent, int total);
void PrintInfo(STUDENT student);
void SearchInfo(PSTUDENT pStudent, int total);
void EditInfo(PSTUDENT pStudent, int total);

void main()
{
  PSTUDENT pStudent;
  int totalStudent;
  int sel;
  char c;
  printf("\nBan can quan ly bao nhieu sinh vien: ");
  scanf("%d", &totalStudent);
  // cap phat vung nho de luu thong tin cac sinh vien
  pStudent = (PSTUDENT)malloc(totalStudent*sizeof(STUDENT));
  if(pStudent == NULL)
  {
    printf("\nLoi cap phat bo nho");
    return;
  }
  memset(pStudent, NULL, totalStudent*sizeof(STUDENT));
  // Nhap thong tin sinh vien
  ImportInfo(pStudent, totalStudent);

  do
  {
    printf("\n1. Tim kiem thong tin sinh vien");
    printf("\n2. Chinh sua thong tin sinh vien");
    printf("\nBan lua chon: ");
    scanf("%d", &sel);
    switch(sel)
    {
    case 1:
      //Tim kiem sinh vien
      SearchInfo(pStudent, totalStudent);
      break;
    case 2:
      //Chinh sua thong tin sinh vien
      EditInfo(pStudent, totalStudent);
      break;
    }
    printf("\nBan co muon tiep tuc khong:(y/n)?");
    fflush(stdin);
    c = getchar();
  }
  while(c == 'y'|| c == 'Y');
  getch();
}

void ImportInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
{
  int i;
  printf("\n==================Nhap thong tin sinh vien====================\n");
  for(i = 0; i < total; i++)
  {
    printf("\nSinh vien [%d]\n", i+1);
    printf("\nTen sinh vien : ");
    fflush(stdin);
    gets(pStudent[i].name);
    printf("\nLop hoc: ");
    //fflush(stdin);
    gets(pStudent[i].classroom);
    printf("\nDiem toan: ");
    scanf("%f", &pStudent[i].mMath);
    printf("\nDiem ly: ");
    scanf("%f", &pStudent[i].mPhysical);
    printf("\nDiem hoa: ");
    scanf("%f", &pStudent[i].mChemistry);
    printf("\n========================================================");
  }
}

// Ham tim kiem thong tin sv
void SearchInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
{
  int sel;
  int i;
  float totalMark;
  char name[30];
  char classroom[10];
  printf("\n==================Tim kiem thong tin sinh vien===============");
  printf("\n1. Tim kiem thong tin theo ten sv");
  printf("\n2. Tim kiem thong tin theo lop\n");
  scanf("%d", &sel);
  switch(sel)
  {
  case 1:
    printf("\nNhap ten sinh vien: ");
    fflush(stdin);
    gets(name);
    for(i = 0; i < total; i++)
    {
      if(strcmp(name, pStudent[i].name) == 0)
      {
        //in ra thong tin sinh vien
        PrintInfo(pStudent[i]);
      }
    }
    break;
  case 2:
    printf("\nNhap ten lop: ");
    fflush(stdin);
    gets(classroom);
    for(i = 0; i < total; i++)
    {
      if(strcmp(classroom, pStudent[i].classroom) == 0)
      {
        //in ra thong tin sinh vien
        PrintInfo(pStudent[i]); 
      }
    }
    break;
  } 
}

// Ham sua thong tin sv
void EditInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
{
  int i;
  char name[30];
  printf("\n===============Chinh sua thong tin sinh vien================");
  printf("\nNhap ten sinh vien: ");
  fflush(stdin);
  gets(name);

  for(i = 0; i < total; i++)
  {
    if(strcmp(name, pStudent[i].name) == 0)
    {
      printf("\nChinh sua thong tin cua sv: %s", pStudent[i].name);
      printf("\nLop hoc: ");
      fflush(stdin);
      gets(pStudent[i].classroom);
      printf("\nDiem toan: ");
      scanf("%f", &pStudent[i].mMath);
      printf("\nDiem ly: ");
      scanf("%f", &pStudent[i].mPhysical);
      printf("\nDiem hoa: ");
      scanf("%f", &pStudent[i].mChemistry);
    }
  }
}
// Ham hien thi thong tin sv
void PrintInfo(STUDENT student)
{
  printf("\nHo ten\t\t\t\t| Lop\t\t| Toan\t| Ly\t| Hoa\t|");
  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");
  printf("\n%-30s\t| %s\t| %0.1f\t| %0.1f\t| %0.1f\t|",
    student.name, student.classroom, student.mMath, student.mChemistry, student.mChemistry);
  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");
}

Kết quả:

Quản lý sinh viên bằng struct
Quản lý sinh viên bằng struct
Quản lí sinh viên bằng struct
Quản lí sinh viên bằng struct

6 Comments on Quản lí sinh viên bằng struct

 1. Tại sao có thể làm thế này được nhỉ:
  void ImportInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
  {..gets(pStudent[i].name)…
  Rõ rành pStudent là con trỏ, nhưng trong hàm void nó lại nhập như mảng,mà đối số trong hàm main cũng là con trỏ chứ đâu phải mảng hay chuỗi đâu.Tại sao lại làm được như vậy??

   • Mình đang tự học môn C nên điều còn chưa biết. bạn có thể giải thích dùm mình điều này được không? khi khai báo PSTUDENT pStudent mình hiểu là pStudent là con trỏ vậy sao bên dưới lại dùng toán tử pStuden. để nhập cho nó mà không phải là pStuden->

    • @Dinh,

     1. pStudent là con trỏ kiểu struct và pStudent trỏ đến vùng nhớ được cấp phát bởi câu lệnh sau
     pStudent = (PSTUDENT)malloc(totalStudent*sizeof(STUDENT));
     Kích thước vùng nhớ là tổng số sinh viên * kích thước thông tin 1 sinh viên

     2. ImportInfo(pStudent, totalStudent);
     Hàm này được dùng để nhập info vào cho sinh viên và lưu dữ liệu nhập vào vùng nhớ được trỏ tới bởi pStudent.

     Liên quan đến câu hỏi của bạn
     >khi khai báo PSTUDENT pStudent mình hiểu là pStudent là con trỏ vậy sao bên dưới lại dùng toán tử pStuden. để nhập cho nó mà không phải là pStuden->

     Trong ngôn ngữ C/C++, có thể sử dụng con trỏ để truy cập vào phần tử của mảng (ở đây là mảng struct) bằng cách thêm chỉ số đằng sau con trỏ: pStudent[i], pStudent[i] sẽ được hiểu là phần tử của mảng, chứ ko phải contrỏ nữa. Nên bạn phải dùng toán tử . để truy cập tới các trường trong struct.

     • Cảm ơn nhé.
      Trước h mình hay in giá trị của con trỏ bằng cách in *(p+n) sau khi con trỏ đã trỏ tới mảng, chứ không biết cách p[n];
      Sau khi xem lời giải mình đã thử kiểm tra bằng cách là khai báo 1 con trỏ , gán nó giá trị theo kiểu có chỉ số đằng sau nhưng không thể in ra được.nên h mình hiểu rõ hơn về hàm malloc.

Leave a Reply