Quản lí sinh viên bằng struct

Yêu cầu:

Quản lý sinh viên với thông tin của mỗi sinh viên như sau:
– Tên
– Lớp
– Điểm Toán
– Điểm Lý
– Điểm Hóa
Chương trình có thêm các chức năng sau:
– Tìm kiếm thông tin sinh viên
– Chỉnh sửa thông tin sinh viên

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct 
{
  char name[30];
  char classroom[10];
  float mMath; // diem toan
  float mPhysical; // diem ly
  float mChemistry;// diem hoa

}*PSTUDENT, STUDENT;

void ImportInfo(PSTUDENT pStudent, int total);
void PrintInfo(STUDENT student);
void SearchInfo(PSTUDENT pStudent, int total);
void EditInfo(PSTUDENT pStudent, int total);

void main()
{
  PSTUDENT pStudent;
  int totalStudent;
  int sel;
  char c;
  printf("\nBan can quan ly bao nhieu sinh vien: ");
  scanf("%d", &totalStudent);
  // cap phat vung nho de luu thong tin cac sinh vien
  pStudent = (PSTUDENT)malloc(totalStudent*sizeof(STUDENT));
  if(pStudent == NULL)
  {
    printf("\nLoi cap phat bo nho");
    return;
  }
  memset(pStudent, NULL, totalStudent*sizeof(STUDENT));
  // Nhap thong tin sinh vien
  ImportInfo(pStudent, totalStudent);

  do
  {
    printf("\n1. Tim kiem thong tin sinh vien");
    printf("\n2. Chinh sua thong tin sinh vien");
    printf("\nBan lua chon: ");
    scanf("%d", &sel);
    switch(sel)
    {
    case 1:
      //Tim kiem sinh vien
      SearchInfo(pStudent, totalStudent);
      break;
    case 2:
      //Chinh sua thong tin sinh vien
      EditInfo(pStudent, totalStudent);
      break;
    }
    printf("\nBan co muon tiep tuc khong:(y/n)?");
    fflush(stdin);
    c = getchar();
  }
  while(c == 'y'|| c == 'Y');
  getch();
}

void ImportInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
{
  int i;
  printf("\n==================Nhap thong tin sinh vien====================\n");
  for(i = 0; i < total; i++)
  {
    printf("\nSinh vien [%d]\n", i+1);
    printf("\nTen sinh vien : ");
    fflush(stdin);
    gets(pStudent[i].name);
    printf("\nLop hoc: ");
    //fflush(stdin);
    gets(pStudent[i].classroom);
    printf("\nDiem toan: ");
    scanf("%f", &pStudent[i].mMath);
    printf("\nDiem ly: ");
    scanf("%f", &pStudent[i].mPhysical);
    printf("\nDiem hoa: ");
    scanf("%f", &pStudent[i].mChemistry);
    printf("\n========================================================");
  }
}

// Ham tim kiem thong tin sv
void SearchInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
{
  int sel;
  int i;
  float totalMark;
  char name[30];
  char classroom[10];
  printf("\n==================Tim kiem thong tin sinh vien===============");
  printf("\n1. Tim kiem thong tin theo ten sv");
  printf("\n2. Tim kiem thong tin theo lop\n");
  scanf("%d", &sel);
  switch(sel)
  {
  case 1:
    printf("\nNhap ten sinh vien: ");
    fflush(stdin);
    gets(name);
    for(i = 0; i < total; i++)
    {
      if(strcmp(name, pStudent[i].name) == 0)
      {
        //in ra thong tin sinh vien
        PrintInfo(pStudent[i]);
      }
    }
    break;
  case 2:
    printf("\nNhap ten lop: ");
    fflush(stdin);
    gets(classroom);
    for(i = 0; i < total; i++)
    {
      if(strcmp(classroom, pStudent[i].classroom) == 0)
      {
        //in ra thong tin sinh vien
        PrintInfo(pStudent[i]); 
      }
    }
    break;
  } 
}

// Ham sua thong tin sv
void EditInfo(PSTUDENT pStudent, int total)
{
  int i;
  char name[30];
  printf("\n===============Chinh sua thong tin sinh vien================");
  printf("\nNhap ten sinh vien: ");
  fflush(stdin);
  gets(name);

  for(i = 0; i < total; i++)
  {
    if(strcmp(name, pStudent[i].name) == 0)
    {
      printf("\nChinh sua thong tin cua sv: %s", pStudent[i].name);
      printf("\nLop hoc: ");
      fflush(stdin);
      gets(pStudent[i].classroom);
      printf("\nDiem toan: ");
      scanf("%f", &pStudent[i].mMath);
      printf("\nDiem ly: ");
      scanf("%f", &pStudent[i].mPhysical);
      printf("\nDiem hoa: ");
      scanf("%f", &pStudent[i].mChemistry);
    }
  }
}
// Ham hien thi thong tin sv
void PrintInfo(STUDENT student)
{
  printf("\nHo ten\t\t\t\t| Lop\t\t| Toan\t| Ly\t| Hoa\t|");
  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");
  printf("\n%-30s\t| %s\t| %0.1f\t| %0.1f\t| %0.1f\t|",
    student.name, student.classroom, student.mMath, student.mChemistry, student.mChemistry);
  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");
}

Kết quả:

Quản lý sinh viên bằng struct
Quản lý sinh viên bằng struct
Quản lí sinh viên bằng struct
Quản lí sinh viên bằng struct

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*