Tạo 1 tệp tin văn bản chứa dãy số nguyên bất kì

Đây là bài tập cơ bản minh họa việc ghi 1 file văn bản (text). Dãy số nguyên bất kì có thể nhập từ bàn phím hoặc tạo một cách ngẫu nhiên.
Dưới đây là chương trình minh họa:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History         
* 2015/04/18    first create  VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX_LENTH 100

void main()
{
  FILE *fp = NULL;
  int i;
  int arr[MAX_LENTH];
  fp = fopen("D:\\output.txt", "w");
  if (!fp)
  {
    printf("\nError in opening file");
  }
  else
  {
    for (i = 0; i < MAX_LENTH; i++)
    {
      arr[i] = rand();
      fprintf(fp, "%d\t", arr[i]);
    }
    printf("\nFile is created successfully");
    fclose(fp);
  }
  getch();  
}

Kết quả:

Tạo 1 tệp tin văn bản chứa dãy số nguyên bất kì
Tạo 1 tệp tin văn bản chứa dãy số nguyên bất kì

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*