Tạo 1 tệp tin văn bản chứa dãy số nguyên bất kì

Đây là bài tập cơ bản minh họa việc ghi 1 file văn bản (text). Dãy số nguyên bất kì có thể nhập từ bàn phím hoặc tạo một cách ngẫu nhiên.
Dưới đây là chương trình minh họa:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History         
* 2015/04/18    first create  VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX_LENTH 100

void main()
{
  FILE *fp = NULL;
  int i;
  int arr[MAX_LENTH];
  fp = fopen("D:\\output.txt", "w");
  if (!fp)
  {
    printf("\nError in opening file");
  }
  else
  {
    for (i = 0; i < MAX_LENTH; i++)
    {
      arr[i] = rand();
      fprintf(fp, "%d\t", arr[i]);
    }
    printf("\nFile is created successfully");
    fclose(fp);
  }
  getch();  
}

Kết quả:

Tạo 1 tệp tin văn bản chứa dãy số nguyên bất kì
Tạo 1 tệp tin văn bản chứa dãy số nguyên bất kì

3 Comments on Tạo 1 tệp tin văn bản chứa dãy số nguyên bất kì

 1. Cho mình hỏi là có thể đọc các phần tử ra bằng hàm fscanf không??.
  Mình thấy không có ví dụ bài tập về phần đấy.
  Tại vì khi ghi vào thì nó là các số rời rạc vd 1,2,3..
  nhưng khi đọc ra thì nó lại đọc thành số 123.mà không thể đọc từng số ra được.
  chỉ mình vs, help me..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*