Viết một lớp biểu diễn hình chữ nhật có các thuộc tính là độ dài hai cạnh

Viết một lớp biểu diễn hình chữ nhật có các thuộc tính là độ dài hai cạnh(chiều rộng và chiều dài) và có các phương thức sau:
– Nhập dữ liệu hai cạnh cho hình chữ nhật
– Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
– In thông tin của hình chữ nhật ra màn hình (bao gồm độ dài hai cạnh, chu vi và diện tích).
Trên cơ sở lớp xây dựng được viết chương trình cho phép người dùng nhập dữ liệu của hình chữ nhật rồi in thông tin về nó ra màn hình.

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History         
* 2016/03/21    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;


class CRect
{
private:
  float width;
  float height;
public:
  CRect()
  {
    width = 0;
    height = 0;
  }
  ~CRect()
  {

  }
  void import()
  {
    cout << "\nwidth = ";
    scanf("%f", &width);
    cout << "\nheight = ";
    scanf("%f", &height);
  }
  // tinh chu vi
  float circum()
  {
    return (width + height) * 2;
  }
  // tinh dien tich
  float area()
  {
    return width * height;
  }
  void print()
  {
    cout << "\n----------------------";
    cout << "\nwidth = " << width;
    cout << "\nheight = "<< height;
    cout << "\ncircum = " << circum();
    cout << "\narea = " << area() <<endl;
  }
};

void main()
{
  CRect rect;
  rect.import();
  rect.print();
  system("pause");
}

Kết quả:

lớp biểu diễn hình chữ nhật có các thuộc tính là độ dài hai cạnh
lớp biểu diễn hình chữ nhật có các thuộc tính là độ dài hai cạnh

Be the first to comment

Leave a Reply