Chương trình nhập mảng số thực và xuất các phần tử âm ra màn hình

Yêu cầu:

Viết chương trình nhập mảng các số thực và xuất các phần tử âm trong mảng.

Thuật toán:

– Dùng vòng lặp for hoặc while để duyệt mảng.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/05 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

#define LEN_MAX 100 // maximum length of array

void main()
{
  float arr[LEN_MAX];
  int n;
  int i;
  do 
  {
    printf("\nNhap kich thuoc mang: ");
    scanf("%d", &n);
  }
  while (n > LEN_MAX);

  for (i = 0; i < n;i++)
  {
    printf("\nA[%d] = ", i);
    scanf("%f", &arr[i]);
  } 

  // in cac ptu am ra man hinh
  printf("\nPhan tu < 0 cua mang");
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    if (arr[i] < 0)
      printf("\nA[%d] = %f", i, arr[i]);
  }
  getch();
}

Kết quả:

Nhap kich thuoc mang: 4
A[0] = -2.0
A[1] = -3.4
A[2] = 3
A[3] = 8

Phan tu < 0 cua mang
A[0] = -2.000000
A[1] = -3.400000

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*